Inverter Drive Overview

ควบคุมความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดพลังงานแบบเหนือชั้น

       ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drives: VSD) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ ให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอร์ในกระบวนการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถประหยัดพลังงานของมอเตอร์อันเนื่องมาจากความเร็วรอบที่ลดลงในแต่ละช่วงเวลา

หลักการทำงาน

  1. ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ซึ่งทำหน้าที่ แปลงไฟสลับจากแหล่งจ่ายไฟ  AC. power supply (50 Hz) ให้เป็นไฟตรง (DC Voltage)

  2. ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ซึ่งทำหน้าที่ แปลงไฟตรง (DC Voltage)  ให้เป็นไฟสลับ (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได้

  3. ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit)  ควบคุมการทำงานของชุดคอนเวอร์เตอร์ และชุดอินเวอร์เตอร์ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการให้จ่ายแรงดันและความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความเร็วหรือแรงบิดตามที่ต้องการ

Example

ตัวอย่างกระบวนและอุตสาหกรรม

Conveyors

ดาวน์โหลด

Packaging

fan

FAN

automation

Building Automation

control

Water & Pump Control

energy

Renewable energy

วิธีการเลือกใช้

ประเภทของ Load

  • แรงบิดไม่คงที่ (Variable Torque Load) เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ 

  • แรงบิดคงที่ (Constant Torque Load) เช่น ลิฟท์ คอนเวเยอร์

กระแสขณะใช้งานเต็มที่(Full Load Amps (FLA))

อาจหาข้อมูลได้จาก nameplate motor

กำลังของมอเตอร์

ใช้กับกำลังมอเตอร์ขนาดเท่าไร ห้ามใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดกำลังน้อยกว่าขนาดกำลังมอเตอร์

ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์

ใช้กับระบบไฟฟ้าแบบใด  แบบ 1 เฟส หรือ แบบ 3 เฟส  และมีช่วงแรงดันและกระแสในการใช้งานเท่าไหร่

สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง

อุณหภูมิ ความชื้นแค่ไหน และหากบริเวณที่เราติดตั้งนั้นต้องเผชิญกับฝุ่นและน้ำเราก็ควรเลือกอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ

ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับมอเตอร์

แรงบิด (Torque) ของโหลด

ระบบการระบายความร้อน

เนื่องจากอุปกรณ์มีการทำงานตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีระบบเพื่อระบายความร้อน

ขนาด

พิจารณาจากพื้นที่ที่เราทำการติดตั้ง

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Close Menu