Batching system หรือ Batch Production ที่จะช่วยจัดการควบคุมในกระบวนการผลิต

Batching

system

   Batching System เป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยในกระบวนการจัดการการผลิตในรูปแบบ Batch Production ที่มีความซับซ้อน และต้องการความหยืดหยุ่นสูงได้อย่างง่ายดาย ลดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการที่หลายหลาก

im_group_Batching
Network_line

Batching System ในแต่ละกระบวนการ

Intake system - ระบบการจัดการ Material เข้าสู่ระบบ ตั้งแต่การเริ่มรับ Material จาก Supplier ไปจนถึงกำหนดสถานที่จัดเก็บ และจัดการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล

Auto load system - ระบบเรียก Material ตามสูตรของระบบ Batch แบบอัตโนมัติ

System - ระบบที่ใช้กำหนดสูตร และช่วยในการควบคุมและการตรวจสอบสูตรที่จะใช้ในการผลิต

Minor weight system - ระบบที่ช่วยในการควบคุม และตรวจสอบการเท Material ลงถังผสมในกระบวนการผลิต

Report - ระบบที่ช่วยเก็บข้อมูลทุกอย่างเกิดขึ้น เช่น ขั้นตอนกระบวนการผลิต, ข้อมูล Material ที่ใช้

ระบบการรับ Material เข้ามาเก็บไว้

การเรียกใช้ Material อัตโนมัติตามสูตรที่กำหนดไว้ได้ความแม่นยำ อีกทั้งยังมีระบบป้องกันความผิดพลาดแม้จะเป็น Material ที่ถูกเติมด้วยพนักงาน

ข้อมูลการผลิตที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างง่ายดาย

มีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างละแก้ไขสูตร โดยวิศวกรหรือผู้ควบคุมดูแลสามารถสร้างหรือแก้ไขขั้นตอนการกำหนดสูตร ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความชำนาญทางด้านระบบควบคุมมาก่อนก็สามารถจัดการได้

icon_Batching_4

ปัญหาที่พบบ่อย

ในกระบวนการผลิตที่ " ไม่มีระบบ Batching System "

กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนสูง ทำให้ต้องใช้ความชำนาญในการจัดการ

เติม Material ไม่ตรงตามชนิด และปริมาณที่สูตรกำหนดไว้

ใช้แรงงานคนในการผลิตมากเกินความจำเป็น ทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูง

im_bg_002
Play Video

ข้อดีที่ได้จากการทำระบบ Batching...

  • สามารถจัดการควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น โดยสั่งการควบคุมขั้นตอนการผลิต การกำหนดสูตรต่างๆ มาจากศูนย์กลาง
  • สามารถติดตามข้อมูลการผลิตของ Batch ที่เกิด Defect ได้อย่างง่าย เพราะมีการระบุข้อมูลในทุกขั้นตอน ทุก Material ที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
  • สามารถจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
  • ช่วยลด Downtime ที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยการในผลิตแบบ Batch production

System Diagram

Autoload-material_icon03

Material Lot Tracking

Recipe Management

Batching Report

Production Report

Feature

   ระบบจัดการ Material เข้าสู่ระบบอย่างมีมาตรฐาน ตั้งแต่รับจาก Supplier ไปจนถึงสถานที่จัดเก็บ และการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล…

   ระบบโหลด Material แบบอัตโนมัติ ตามสูตรและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระบบ Batching ให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้องในการโหลดสาร…

   ระบบจัดการกระบวนการผสมสารให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ตั้งแต่การกำหนดสูตรการผลิต การถ่ายสารให้ถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง…

   ระบบที่ช่วยเก็บข้อมูลและจัดทำ Report ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทั้งข้อมูลชนิด และปริมาณ Material ที่เติม รวมถึงขั้นตอนและรายละเอียดที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต…

Benefit

ทำให้กระบวนการผลิตมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ง่ายต่อการจัดการ Material

เพิ่มปริมาณงาน และการใช้อุปกรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างง่ายดาย

สามารถตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดได้ทุกขั้นตอน

ลด Man Power

ลดโอกาสในการเกิด Human Error

มีระบบ User เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการระดับการเข้าถึงข้อมูล

BENEFIT_Batching

Automated  for Powder Materials Handling

Ingredient Masters’ Automated  substantially improve the efficiency of powder materials handling. Custom-engineered systems increase output and product consistency, eliminate waste, and generate production data.

Automatic systems manufactured by Ingredient Masters use off-the-shelf hardware and software to prevent issues with proprietary equipment and platforms, and facilitate easy maintenance. The metering systems and powder blenders used in our systems are recognized worldwide for highest reliability.

With all processes running concurrently, the system’s highly accurate measuring weighs each ingredient in parallel with multiple batches in flight overlapping. As one batch is routed out, the next batch is being weighed.

Minor Weight

Batch Weighing System

ระบบชั่งสาร

ลดความผิดพลาดในการผลิตด้วยการควบคุม และตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเทลงถังผสม

  Minor Weight หรือ Batch Weighing System ระบบชั่งสารเพื่อการตรวจสอบ และควบคุมการเทสารของพนักงาน ด้วยบาร์โค้ด ที่ต้องมีข้อมูลตรงกันทั้งสูตร, น้ำหนัก และถังที่ต้องเท เพื่อลดความผิดพลาด โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บลงฐานข้อมูล เพื่อการแสดงรายงานข้อมูลการชั่งที่สามารถตรวจสอบ และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ทันที และใช้เพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง”

icon_PWS_2
Minor Weight Batch Weighing System 02
Minor Weight Batch Weighing System

Material management

: สามารถจัดการข้อมูล Material

Recipe management

: สามารถจัดการข้อมูล Recipe และกำหนดมาตรฐานน้ำหนักแต่ละ Material (%)

Batch management

: สามารถจัดการรายการ Batch order ในแต่ละวันหรือล่วงหน้าได้

Check the expired material

: สามารถตรวจสอบ Material ที่หมดอายุการใช้งานเพื่อป้องกันการนำไปใช้

Weighing with specified standards

: สามารถตรวจสอบน้ำหนักการชั่งแต่ละ Material ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

Real-time weighing report

: สามารถแสดงรายงานข้อมูลการชั่ง และข้อมูลผู้ชั่ง

User management

: สามารถจัดการ User ที่ใช้งานในระบบ

Weight scale supported communication standards

: สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องชั่งผ่าน Comport และ Ethernet