Batching

system

Batching – Batching system

   เป็นระบบที่ช่วยจัดการกระบวนการผสมสารให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ตั้งแต่การกำหนดสูตรการผลิต (Recipe management) ควบคุมขั้นตอนการถ่ายสาร (Material Transfer) ให้ถูกต้องตามชนิดและปริมาณส่วนผสม อย่างเป็นลำดับ อีกทั้งยังเก็บข้อมูลการผลิตเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Database center) ที่สามารถตรวจสอบรายงานย้อนหลังของ Material Lot, Material Usage,และ Batch report เป็นต้น

Batching-system_icon
Network_line
Batching-system_icon_2

Process Example

1. InTake: โปรแกรมรับวัตถุดิบเข้าระบบ เพื่อบันทึกน้ำหนัก, Lot ฯลฯ

2. Automatic Loading: สั่งอุปกรณ์ Valve, Pump เพื่อโหลดวัตถุดิบลงถังผสมแบบอัตโนมัติ

3. Recipe management: ตัดน้ำหนักการโหลดวัตถุดิบจาก Mass flow, Loadcell ตามสูตร ตามขั้นตอน

4. Minor weight system: ระบบที่ช่วยตรวจสอบการชั่งสารเติมแต่งที่เป็น Hand Add ได้อย่างถูกต้อง

5. Traceability Report: รายงานข้อมูลการผลิต Yield, Production time, Material Lot and Usage เป็นต้น

InBatch Management Software

ริเวอร์พลัสเราเป็นผู้เชียวชาญที่สามารถให้คำปรึกษา และออกแบบระบบการควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ เรามี Standard software และ IIoT technology ที่ช่วยให้โรงงานของท่านก้าวเข้าสู่ Manufacturing 4.0 ได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

Batch Display - Production Procedure

Batch Scheduling

Batch detail report

Process Historian trends

Benefit

สามารถควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สามารถสร้าง และแก้ไขสูตรการผลิตได้อย่างง่ายดาย

สามารถติดตามขั้นตอนการผลิตได้แบบ real-time

ลดการเกิดของเสียในขั้นตอนการผลิตได้อย่างมาก