Batching – Batching report

       เป็นระบบที่ช่วยเก็บข้อมูลทุกอย่างเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ข้อมูลชนิด,ปริมาณ material ทั้งที่ auto load และที่ minor weight เติมเข้าไปที่ mixing tank รายละเอียดขั้นตอนของ Batch นั้นๆ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง รายละเอียดที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตเป็นยังไงบ้าง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บลงฐานข้อมูลเพื่อทำรายการช่วยในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย

Batching report


Exam batching report ข้อมูล product หลังจบ batch

Exam batching report ข้อมูลของแต่ละขั้นตอนการผลิตที่เกิดขึ้น

Auto load report


Exam  auto load report หลังจากทำการถ่าย material

Minor weight report


Exam minor weight report หลังทำการชั่งเสร็จ

Benefit

ลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลและจัดทำ report

สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ในทุกขั้นตอน

ทำให้ควบคุมคุณภาพของ product ได้ง่ายขึ้น

Close Menu