Minor weight หรือ Batch Weighing System ระบบชั่งสารเพื่อลดความผิดพลาด

Untitled-2

Minor Weight

Batch Weighing System

ระบบชั่งสาร

ลดความผิดพลาดในการผลิตด้วยการควบคุม และตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเทลงถังผสม

  Minor Weight หรือ Batch Weighing System ระบบชั่งสารเพื่อการตรวจสอบ และควบคุมการเทสารของพนักงาน ด้วยบาร์โค้ด ที่ต้องมีข้อมูลตรงกันทั้งสูตร, น้ำหนัก และถังที่ต้องเท เพื่อลดความผิดพลาด โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บลงฐานข้อมูล เพื่อการแสดงรายงานข้อมูลการชั่งที่สามารถตรวจสอบ และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ทันที และใช้เพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง”

icon_PWS_2
Minor Weight Batch Weighing System 02
Minor Weight Batch Weighing System

Minor weight ช่วยให้ลูกค้าสามารถผลิตสินค้า

ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

   ปัจจุบันโรงงานการผลิตให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามแบบสากล โดยมีการกำหนดระดับคุณภาพ ควบคุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพของสินค้า
  บริษัท ริเวอร์พลัส เห็นถึงความสำคัญในกระบวนการควบคุมการผลิตเพื่อการรักษามาตรฐานของสินค้า จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ Minor Weight System เพื่อตอบโจทย์การควบคุมการผลิตในส่วนของการชั่งสาร การตรวจสอบวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่ถูกนำไปใช้ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

icon_bg_007

Features

Material management : สามารถจัดการข้อมูล Material

Recipe management : สามารถจัดการข้อมูล Recipe และกำหนดมาตรฐานน้ำหนักแต่ละ Material (%)

Batch management : สามารถจัดการรายการ Batch order ในแต่ละวันหรือล่วงหน้าได้

Check the expired material : สามารถตรวจสอบ Material ที่หมดอายุการใช้งานเพื่อป้องกันการนำไปใช้

Weighing with specified standards : สามารถตรวจสอบน้ำหนักการชั่งแต่ละ Material ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

Real-time weighing report : สามารถแสดงรายงานข้อมูลการชั่ง และข้อมูลผู้ชั่ง

User management : สามารถจัดการ User ที่ใช้งานในระบบ

Weight scale supported communication standards : สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องชั่งผ่าน Comport และ Ethernet

Benefit

ลดความผิดพลาด
ในการนำวัตถุดิบที่ไม่ได้น้ำหนักตามมาตรฐานที่กำหนดไปใช้ 

ลดความผิดพลาด
ในการนำวัตถุดิบที่ไม่ถูกประเภทหรือหมดอายุการใช้งานไปใช้

ตรวจสอบรายงานข้อมูลการชั่งทั้งปัจุบัน และย้อนหลังได้สะดวกรวดเร็ว 

จัดการข้อมูล Recipe และ Material ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ง่าย

Play Video

Minor Weight

Batch Weighing System

   ระบบตรวจสอบวัตถุดิบผ่านการสแกน barcode และการชั่งวัตถุดิบตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดก่อน นำไปสู่กระบวนการผลิตสินค้า รวมถึงการแสดงรายงานข้อมูลการชั่งที่สามารถตรวจสอบและนำไปวิเคราะห์ต่อได้ทันที

Example

Graphical user interface

Minor Weight

Material Management

สามารถจัดการข้อมูล Material ได้

User Management

สามารถจัดการ user ที่ใช้งานในระบบ

Recipe Management

สามารถจัดการข้อมูล Recipe และกำหนดมาตรฐานน้ำหนักแต่ละ Material(%)

Batch management

สามารถจัดการรายการ Batch Order ในแต่ละวัน หรือล่วงหน้าได้

Barcode

Minor Weight Report

Minor Weight Report

minor-weighing

Before & After

Before

 • ต้องการพนักงานอย่างน้อย 2 คน ในการวางแผน Batch Order และป้อนข้อมูลในไฟล์ Excel

 • พนักงานต้องมีทักษะในการคำนวณการชั่ง Material และค่า Tolerance

 • ใช้เวลามากในเตรียมข้อมูลการชั่ง ทำให้รายงานล่าช้า

 • สิ้นเปลืองกระดาษสำหรับบันทึกข้อมูลการชั่ง

 • มีความผิดพลาดของข้อมูลสูง เนื่องจากผู้ชั่งอาจชั่งน้ำหนักของ Material ขาดหรือเกินจำนวนที่กำหนด

 • การเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ จึงยากต่อการจัดการ และดูแลรักษา

 • เกิดความล่าช้า เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล

After

 • ใช้พนักงานเพียง 1 คนในการสร้าง Batch Order เพียงกำหนด Batch Size ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ

 • พนักงานไม่จำเป็นต้องมีทักษะสูงในการใช้งานระบบ

 • ไม่ใช้กระดาษในการจดหรือพิมพ์ข้อมูลการชั่ง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

 • ไม่มีข้อผิดพลาดจากการชั่ง เนื่องจากระบบจะบันทึกข้อมูลเมื่อชั่งได้น้ำหนักตามกำหนดเท่านั้น

 • เก็บข้อมูลใน Database ทำให้ง่ายต่อการจัดการ

 • ค้นหาข้อมูลการชั่งได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อย

Case Study

ก่อนติดตั้งระบบชั่งสาร Minor Weight

โรงงานผลิตแห่งหนึ่ง กระบวนการทำงานเดิมเริ่มจากทำแผนการผลิตสินค้า (Batch Order) ในแต่ละวันโดยการสร้างตารางการคำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้งานผ่าน Excel หรือโปรแกรมคำนวณทั่วไป จากนั้นทำการปริ้นใบงานไปให้ยังผู้ชั่งเพื่อเริ่มการชั่ง ซึ่งผู้ชั่งจะทำการชั่งตามใบงานที่กำหนด โดยใช้ประสบการณ์ของผู้ชั่งในการชั่งให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่กำหนดที่สุด ซึ่งน้ำหนักอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดได้

หลังติดตั้งระบบชั่งสาร Minor Weight

โปรแกรม Minor Weight สามารถสร้าง Batch Order เพียงเลือก Recipe ที่ต้องการและกำหนด Batch Size จากนั้นระบบจะคำนวณ Target Weight หารชั่งแต่ละ Material ให้อัตโนมัติพร้อมแสดงค่า Tolerance ที่สามารถยอมรับได้ จากนั้นผู้ชั่งสามารถตรวจสอบงาน และเริ่มการชั่งผ่านระบบได้ทันที โดยผู้ชั่งต้องชั่งตามกำหนดเท่านั้นจึงสามารถบันทึกเข้าระบบได้ ซึ่งระหว่างการชั่งสามารถตรวจสอบการชั่งหรือติดตามสถานะได้ตลอดเวลา