PLC ตอนที่ 3 การติดต่อ PLC กับตราชั่ง ผ่านทาง Control Net

auto-blog-plc-3

       การเชื่อม PLC กับตราชั่งนั้นมีหลายรูปแบบในการเชื่อมต่อ   โดยได้ยกตัวอย่าง 2 ตอนไปแล้วนั้นคือ RIO , Profibus  ซึ่งก็เป็นช่องทางการเชื่อมต่อกับตราชั่งเหมือนกัน  โดยทั้งสองตัวจะมีรูปแบบรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เป็นแบบ Master/Slave ซึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะกล่าวถึงก็มีรูปแบบรับส่งข้อมูลเหมือนกับสองแบบที่ได้กล่าวมา รูปแบบนี้คือ Control Net  โดยมีการพัฒนาจาก Rockwell Automation โดยมีค่ายสนับสนุนอย่าง ControlNet International และมี Protocol ที่เรียกว่า Control and Information Protocol (CIP) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่อยู่บน transport layer และ application layer

 

       ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

       ตัวอย่างนี้จะเป็นการเชื่อมต่อ PLC Controllogix 5550 กับตราชั่ง Mettler IND780

PLC Controllogix 5550
PLC Controllogix 5550

 

 

            จากภาพด้านบนจะมี Card ControlNet 1756 เชื่อมต่อกับหัวอ่านตราชั่งซึ่งจะตั้ง Node 1 ที่ Card ControlNet และตั้ง Node 2 และ 3 ดังภาพ ในการเชื่อมต่อนั้นจะมีสาย ControlNet ซึ่งเป็นสายสัญญาณที่เป็น Fiber-Opitic หรือว่า RG6 coaxial cable ซึ่งในการส่งสัญญาณนั้น ถ้าใช้สาย RG6 coaxial cable สามารถที่จะส่งได้ไกลถึง 1000 เมตร แต่ถ้าใข้สาย Fiber-Optic  ระยะการส่งสัญญาณก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสายที่ใช่ว่าส่งไกลมากน้อยเพียงใด

 

       ตัวอย่างสาย RG6 coaxial cable

plc - RG6 coaxial cable
plc – RG6 coaxial cable

 

       การต่อ PLC กับ ตราชั่งผ่านสาย RG6 coaxial cable จะเป็นแบบอนุกรมโดยมีการ 2  แบบดังนี้
Y-tap Jumper Connections

plc - RG6 coaxial cable
plc – RG6 coaxial cable

 

T-tap Barrel Connections

plc - T-tap Barrel Connections
plc – T-tap Barrel Connections


       เมื่อเชื่อมต่อสายจนถึงอุปกรณ์ที่เป็น Node สุดท้ายจะต้องมี resistor 75 Ohm ปิดท้าย Node ซึ่งมี Terminating Resistors ดังรูป

plc - Terminating Resistors
plc – Terminating Resistors

 

การเขียนโปรแกรม

       ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนี้ จะใช้ RSLogix 5000 โดยมีการเขียนดังนี้

  1. Config Card ControlNet โดยเซ็ต Slot ของ Card และ Node
plc - Config Card ControlNet
plc – Config Card ControlNet

2.เลือกรูปแบบข้อมูลที่จะรับส่งข้อมูล ในที่นี่ให้เป็น Integer และกำหนดของตั้งชั่ง

plc - Integer
plc – Integer