HMI Overview

What is HMI?

       HMI (Human-Machine Interface ) ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่รอรับคำสั่ง เพื่อทำการประมวลผลและทำงานตามที่โปรแกรมกำหนดไว้

การประยุกต์ใช้  เช่น การสร้างภาพเสมือนจริงเกี่ยวกับกระบวนการในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการนำข้อมูลจาก PLC ส่งผ่านโครงข่ายของการสื่อสารแบบต่างๆ และทำการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน และสามารถสั่งการได้โดยผู้เชี่ยวชาญ

       ระบบ HMI มักจะนำเสนอข้อมูลให้กับบุคลากรในการดำเนินงานในรูปกราฟิกแบบแผนภาพเลียนแบบ ซึ่งหมายความว่าผู้ปฏิบัติสามารถดูแผนผังแสดงโรงงานที่ถูกควบคุม

      ยกตัวอย่าง เช่น ภาพของเครื่องสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับท่อสามารถแสดงการทำงานและปริมาณของน้ำที่กำลังสูบผ่านท่อในขณะนั้น ผู้ปฏิบัติงานก็สามารถปิดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ ซอฟต์แวร์ HMI จะแสดงอัตราการไหลของของเหลวในท่อที่ลดลงในเวลาจริง แผนภาพเลียนแบบอาจประกอบด้วยกราฟิกเส้นและสัญลักษณ์วงจรเพื่อเป็นตัวแทนขององค์ประกอบของกระบวนการหรืออาจประกอบด้วยภาพถ่ายดิจิตอลของอุปกรณ์ในกระบวนถูกทับซ้อนด้วยสัญลักษณ์ภาพเคลื่อนไหว

Why?

Benefits of Human Machine Interfaces

ออกแบบง่าย
ราคาประหยัด

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการทำงานของพนักงาน

ลดการสูญเสียเวลาจากข้อผิดพลาด และ Downtime

แสดงผลและควบคุมกระบวนการ ทำไห้มองเห็นสถานะและภาพรวมมากขึ้น

ได้ข้อมูลที่แม่นยำ สามารถรับข้อมูลแบบ Real-Time

ปรับปรุงการทำงาน การทำรายงานไห้ง่าย สะดวกสบายขึ้น

Who Uses HMI Technology?

ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้งาน SCADA/HMI

human-machine interface is the user interface that connects an operator to the controller for an industrial or technical system. translate data from industrial control systems into visual representations of the systems. , an operator can see schematics of the systems and interact with different parts of a process e.g. turn switches and pumps on or off, raise or lower temperatures, etc.

The interaction between operator and machine happens most often directly on the touch screen of the H M I, but are in some cases combined with keypads, function keys or external keyboards. are usually able to communicate directly with a variety of programmable logic controllers (PLC) and other industrial controllers, and additional cloud connectivity is an increasing trend for newer  Is are often offered as off-the-shelf products, however with sveral additional options and some possibilities for customization.