HMI Overview

What is HMI?

What is the use of HMI in industrial automation?

       HMI (Human-Machine Interface ) ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่รอรับคำสั่ง เพื่อทำการประมวลผลและทำงานตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ การประยุกต์ใช้ HMI เช่น การสร้างภาพเสมือนจริงเกี่ยวกับกระบวนการในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการนำข้อมูลจาก PLC ส่งผ่านโครงข่ายของการสื่อสารแบบต่างๆ และทำการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน และสามารถสั่งการได้โดยผู้เชี่ยวชาญ

       ระบบ HMI มักจะนำเสนอข้อมูลให้กับบุคลากรในการดำเนินงานในรูปกราฟิกแบบแผนภาพเลียนแบบ ซึ่งหมายความว่าผู้ปฏิบัติสามารถดูแผนผังแสดงโรงงานที่ถูกควบคุม

      ยกตัวอย่างเช่น ภาพของเครื่องสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับท่อสามารถแสดงการทำงานและปริมาณของน้ำที่กำลังสูบผ่านท่อในขณะนั้น ผู้ปฏิบัติงานก็สามารถปิดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ ซอฟต์แวร์ HMI จะแสดงอัตราการไหลของของเหลวในท่อที่ลดลงในเวลาจริง แผนภาพเลียนแบบอาจประกอบด้วยกราฟิกเส้นและสัญลักษณ์วงจรเพื่อเป็นตัวแทนขององค์ประกอบของกระบวนการหรืออาจประกอบด้วยภาพถ่ายดิจิตอลของอุปกรณ์ในกระบวนถูกทับซ้อนด้วยสัญลักษณ์ภาพเคลื่อนไหว

Why?

Benefits of Human Machine Interfaces (HMI)

ออกแบบง่าย
ราคาประหยัด

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการทำงานของพนักงาน

ลดการสูญเสียเวลาจากข้อผิดพลาด และ Downtime

แสดงผลและควบคุมกระบวนการ ทำไห้มองเห็นสถานะและภาพรวมมากขึ้น

ได้ข้อมูลที่แม่นยำ สามารถรับข้อมูลแบบ Real-Time

ปรับปรุงการทำงาน การทำรายงานไห้ง่าย สะดวกสบายขึ้น

Who Uses HMI Technology?

ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้งาน SCADA/HMI

  • การโทรคมนาคมสื่อสาร
  • การประปา
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • การจัดการด้านพลังงาน
  • กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงงานไฟฟ้า
  • อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก๊าซ
  • อุตสาหกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
  • อุตสาหกรรมการขนส่ง

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Close Menu