Factory Automation

and Plant Monitoring

“Digital Transformation”

   ในภาคอุตสหกรรม เกือบทุกโรงงานมีเป้าหมายมุ่งเข้าสู่การเป็นอุตสหกรรม 4.0 หรือ Smart Manufacturing การนำระบบดิจิตอลหรือ IoT มาช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยเอกสารแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นระบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ณ ปัจจุบันนี้ได้

   ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้า -> การจัดเตรียมวัตถุดิบ -> กระบวนการผลิต -> การบรรจุ -> จนถึงการจัดส่งถึงลูกค้า ทุกกระบวนการนี้มีข้อมูลที่ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น Material Lot, จำนวนของดีของเสีย, ข้อมูลการวัดคุณภาพ, สถานะเครื่องจักร ฯลฯ จำเป็นต้องมีระบบที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ได้โดยง่าย เป็นภาพรวม เดียวกันช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจวางแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

MES and Scada Center

   ในโรงงานอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรหลากหลายมากมาย ทั้งรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ หลากหลายยี่ห้อ ทำให้การดึงข้อมูลเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่ “เป็นไปได้” ด้วยผู้เชี่ยวชาญของริเวอร์พลัสทั้งฝั่ง ITและ OT เราสามารถออกแบบระบบการเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักรขึ้นมา Monitoring ให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางการผลิตแบบ Real-Time ช่วยให้คุณพัฒนาโรงงานได้แบบก้าวกระโดด เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที ช่วยลด Downtime ของเครื่องจักร และยังตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้อีกด้วย

“ Software platform for

IoT, SCADA, BMS& real-time data analytics. “

MES_HYDRA_Modul_Grafik_EN

“ Manufacturing Execution System

Build your factory smart. “

Benefits of Scada and MES Industry 4.0

  1. ช่วยให้เห็นถึงภาพรวมทางการผลิตในทุกกระบวนการ ทั้งสถานะของ Order และเครื่องจักร
  2. สามารถดูข้อมูลการผลิตได้แบบ Real-Time และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
  3. รู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที ช่วยสามารถตัดสินใจในการจัดการปัญหาที่เกินขึ้นได้
  4. นำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่ม Productivity และลดต้นทุนได้
  5. ช่วยในการตัดสินใจวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง ให้เหมาะสมกับ capacity ของเครื่องจักรและ resourse ทางการผลิต

SCADA for Factory Monitoring Example