Scada คือ

SCADA Overview

SCADA คืออะไร ?

SCADA  ย่อมาจาก Supervisory Control and Data Acquisition

     Scada คือระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time ซึ่งทำให้ Scada Software จะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบสถานะ ตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ การขนส่ง กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า เป็นต้น

scada - overview
scada - overview -1

     ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ใช้ตรวจสอบข้อมูลเช่น การรั่วไหลของของเหลวที่เกิดขึ้นในท่อขนส่ง จากตัวตรวจจับแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้พนักงานทราบ โดยส่งข้อมูลสู่ส่วนกลางของระบบสกาดาจะช่วยให้จัดการกับความเสียหายได้รวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย เนื่องจากลดจำนวนคนตรวจตราเป็นอย่างมาก โดยควบคุมหรือดูผ่านคอมพิวเตอร์แทน

SCADA

Structure

scada - diagram
SCADA Applications

SCADA Applications

          ปัจจุบัน สกาด้าสามารถรับส่งข้อมูลจาก PLC , Controller , RTU , DCS ผ่าน มาตรฐาน Protocols อย่างเช่นที่นิยมคือ Ethernet และ Modbus เป็นต้น

      จากนั้นนำข้อมูลแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล (Database) เพื่อสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง (History) หรือ นำข้อมูลไปทำรายงาน วิเคราะห์ระบบการผลิตได้

SCADA Applications

Applications

          ปัจจุบัน สกาดาสามารถรับส่งข้อมูลจาก PLC , Controller , RTU , DCS ผ่าน มาตรฐาน Protocols อย่างเช่นที่นิยมคือ Ethernet และ Modbus เป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล (Database) เพื่อสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง (History) หรือ นำข้อมูลไปทำรายงาน วิเคราะห์ระบบการผลิตได้

ทำไมต้องใช้ระบบ SCADA ?

Why do You Need A SCADA Systems

มีความได้เปรียบทางธุรกิจ

ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน สร้างกำไร

แก้ไขปัญหาความขัดข้องของกระบวนการได้รวดเร็ว

เพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม

สรุปผลได้แม่นยำ
และเที่ยงตรงกว่ามนุษย์

ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วแบบ realtime

ระบบจัดเก็บข้อมูล
และเชื่อมโยงกับระบบอื่น

บริหารทรัพยากรจากศูนย์กลาง

Where is SCADA used ?

การนำสกาด้าไปใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

SCADA used 1
SCADA used 2
SCADA used 3

CASE STUDY

ตัวอย่างการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรม

ตัวอย่างงานบรรจุขวด

ตัวอย่างงาน Water Fillter

Citect provides intuitive configuration tools and powerful engineering features to help you consolidate and streamline control from an increasing array of input. With robust visualization capabilities, you get a holistic view of operations, empowering you to not only optimize the now, but also look to the future in the design and acceleration of your Digital Transformation journeys.

Discover how our leading reliable, flexible and high performance Supervisory Control and Data Acquisition software has been helping a variety of industrial process customers around the world, for more than 35 years.

Discover more about some of the latest enhancements within Citect  including improved visualisation, integration and mobility capabilities – and learn how we are helping to empower operators to harness their process data, increase engineering efficiencies and simplify their digital transformations