SCADA Product

Scada Product

Wonderware System Platform

สร้างนิยามใหม่ให้งานระบบ Visualization ให้กราฟฟิกที่เหนือชั้น พร้อมระบบ Navigation ไปสู่การแสดงข้อมูลที่นำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะทำงานบนอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม

Scada Product

Indusoft Studio

 เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนา Human-machine Interface (HMIs), ระบบ SCADA และ โซลูชัน Embedded Instrument มีเทคโนโลยี InduSoft integrated Web เพื่อใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต / อินทราเน็ต

FactoryTalk view Site Edition (SE)

 เป็นซอฟต์แวร์ SCADA สำหรับแสดงผลและควบคุมแอพพลิเคชันที่กระจายตัวของเซิฟเวอร์และมีผู้ใช้งานจำนวนมาก สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตั้งแต่ หน่วยงานวิศวกรรม ซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และสารสนเทศ การทำงานของ FactoryTalk View SE มีความน่าเชื่อถือสูงไม่ว่าจะเป็นระบบ HMI แบบ Standalone จนถึงโซลูชั่นการแสดงผลด้วยภาพแบบกระจายตัว (Distributed visualization)

SIMATIC WinCC

เป็นโปรแกรม SCADA ของบริษัท Siemens ประเทศเยอรมัน เป็น SCADA ที่ระบบดั้งเดิมที่ไม่ได้อยู่บน platform TIA Portal แต่ก็เป็น SCADA ตัวที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเพราะมี Option ให้เลือกใช้หลากหลายและรองรับทุก Feature
หนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของ WinCC คือการเปิดกว้าง สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ใช้ร่วมกับมาตรฐานและUser Programs ต่างๆ สร้างโซลูชัน HMI ซึ่งตอบสนองความต้องการในทางปฏิบัติได้อย่างแม่นยำ