ความหมายและการคำนวน OEE

auto-blog-oee
การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เป็นวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่เสีย หากแต่ต้องเป็นเครื่องจักรที่เปิดขึ้นมาแล้ว
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 

•  โดยทั่วไปการลดต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย :

     1. ลดช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำการผลิต (unproductive time)
     2. ลดระยะเวลาที่ใช้ผลิต (cycle times)
     3. ลดของเสีย/เศษที่เกิดจากการผลิต (waste/scrap)
 

•  OEE ประกอบด้วย 3 สิ่งในการลดต้นทุนการผลิต :

     1. Productive time = “Availability”
     2. Cycle times = “Performance”
     3. Waste/scrap = “Quality”
 

•  OEE % = Availability % x Performance % x Quality %

•  OEE มีค่าสูง = ต้นทุนการผลิตต่ำ

 
“Availability %” (อัตราการเดินเครื่อง) คือความพร้อมของเครื่องจักรในการทำงาน
ระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุด (Downtime loss) มีสาเหตุมาจากเครื่องจักรขัดข้อง (Breakdowns) การปรับแต่งเครื่องจักร (Setup, Adjustments) หรือการจัดการกระบวนการการทำงานที่ไม่ดี (Management)
 
 
 
 
“Performance %” (ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง) คือสมรรถนะการทำงานของเครื่องจักร
การสูญเสียประสิทธิภาพ (Performance loss)  มีสาเหตุมาจากการหยุดเล็กน้อย การเดินเครื่องตัวเปล่า (Minor Stoppage and Idling Losses) และการสูญเสียความเร็วของเครื่องจักร (Speed Losses)
 
 
 
 
“Quality %” (อัตราคุณภาพ) คือความสามารถในการผลิตของดีตรงตามข้อกำหนดของเครื่องจักร
การสูญเสียด้านคุณภาพ (Quality Loss) มรสาเหตุมาจากความสูญเสียเนื่องจากชิ้นงานเสีย (Defects) งานซ่อม (Rework) และความสูญเสียช่วงเริ่มต้นการผลิต (Start up Loss)
 
 
 
 
ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) คือค่าที่ได้จากผลคูณระหว่างอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของเครื่องจักรในการใช้งานว่าเป็นอย่างไร การเดินเครื่องจักรเต็มความสามารถหรือไม่ มีการผลิตชิ้นงานเสียมากน้อยเท่าไร
 
 
 
 
 
ที่มา : FactoryTalk Matrics