ICP DAS : Smart Water Monitoring โซลูชั่นจัดการมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ยั่งยืน

icp-das-water-fb

ICP DAS : Smart Water Monitoring - 2

 

       บทนำ

       โรงกรองน้ำ Shin-san ตั้งอยู่ใน Keelung ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันและมีกำลังการผลิตน้ำมากที่สุดในพื้นที่ เนื่องจากเป็นน้ำที่ใช้สำหรับในครัวเรือนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งหมายถึง ความขุ่นของน้ำคือ 100 Ntu (Nephelometric Turbidity Unit) โดยที่ 1 Ntu แสดงว่าน้ำ 1 ลิตรมีซิลิกา 1 มก. และกำลังการผลิตน้ำสูงสุด 150,000 Cmd (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) โดยที่ 1 Cmd แทนน้ำ 1 เมตริกตันต่อวัน และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โรงกรองน้ำแห่งนี้จึงใช้โซลูชัน Smart Water Monitoring ของ ICP DAS

 

ICP DAS : Smart Water Monitoring -1

 

     ICP DAS Smart Water Monitoring Solution :

  • การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

       เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำสามารถรับค่าต่างๆ เช่น Total Plate Count, Odor, Turbidity, Chroma, Total Hardness, Ph Value, Nitrite Nitrogen และ Fluoride Salt เป็นต้น ซึ่งข้อมูลคุณภาพน้ำที่ได้รับจะถูกส่งไปยัง Xp- 8341-ce6 Pac ผ่านโมดูล Analog Input  I-87017zw-g ในประเภทสัญญาณ Analog มาตรฐาน 4-20 Ma จากนั้น Xp-8341-ce6 Pac จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและคำนวณคุณภาพของระบบน้ำ หากมีสถานการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น Xp-8341-ce6 Pac จะรายงานรายละเอียดไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทันที ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการจะสามารถเร่งจัดการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

  • การตรวจสอบปริมาณน้ำ

        I-87054w-g เป็นโมดูลควบคุมสวิตช์วาล์ว มีหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำและส่งกลับข้อมูลไปยัง Controller  Xp-8341-ce6  หากปริมาณน้ำหรือฟังก์ชันวาล์วปิดใช้งาน Xp- 8341-ce6 จะรายงานสถานะไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสามารถแก้ไขต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

  • การควบคุมอุปกรณ์ระบบย่อย

       เนื่องจากอนุภาคแขวนลอยในน้ำไม่สามารถแยกได้อย่างสมบูรณ์ เพียงแค่อาศัยการตกตะกอนตามปกติ สารเคมีจะถูกเติมลงในน้ำ เพื่อรวมอนุภาคขนาดใหญ่ที่ไม่ตกตะกอนเข้าด้วยกันเป็นของแข็งที่หนักกว่า ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า“ การตกตะกอน”

       ในระหว่างกระบวนการตกตะกอน น้ำที่มีอนุภาคของแข็งที่หนักกว่าจะไหลเข้าสู่ถังย่อย เพื่อให้น้ำคงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกำจัดของแข็ง แต่อย่างไรก็ตาม ถังย่อยก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องความจุ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องใช้ถังย่อยหลายถัง โดยโมดูล ICP DAS I-87057w-g Do จะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมถังย่อยได้ และเมื่อถังย่อยเต็ม น้ำจะถูกส่งไปยังถังย่อยถัดไปที่มีอยู่

       

       สรุป

        จากมุมมองของโรงงานแห่งนี้ กล่าวได้ว่า Smart Water Monitoring จาก ICP DAS ช่วยให้พนักงานเห็นภาพข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมด รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และคนงานยังสามารถลดหรือกำจัดเวลาที่เคยใช้ไปกับการตรวจสอบสถานะของถังเก็บน้ำด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งในแง่ของการควบคุมอัตโนมัติ และการได้มาซึ่งข้อมูล ตลอดจนการพิสูจน์ความเสถียรของระบบ แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีความชื้นสูง

       ด้วยความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ICP DAS จึงช่วยจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ และความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งหากคุณต้องการฟังก์ชั่นอื่นๆ และการเชื่อมต่อเครือข่ายที่นอกเหนือจากการส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล Modbus ICP DAS ยังสามารถจัดหาตัวควบคุมการประมวลผลแบบ Edge ที่ส่งข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลอื่น เช่น Modbus / Tcp, Mqtt ตลอดจนถึงการเชื่อมต่อแบบมีสายและวิธีการส่งข้อมูลแบบไร้สาย เช่น Zigbee, Wifi, 3g, 4g เป็นต้น โดย ICP DAS พยายามมองปัญหาจากมุมมองของลูกค้าเสมอและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก : https://icpdas.blog/2020/12/10/smart-water-monitoring-solution-icp-das-products-employed-in-a-water-purification-planttaiwan/